Dokumente

Statuti
Rregullore
Vendime / Shpallje
  • Së shpejti..
Programi vjetor për punë
Programi vjetor për ekskurzione
Raporti vjetor për punë
Raporti financiar
Statistikë (numri i nxënësve, nota mestare)
  • Së shpejti..
Të tjera