Kodeks i sjelljes online – prind / Кодекс на однесување онлајн – родител

Kodeks i sjelljes online – prind / Кодекс на однесување онлајн – родител

← All Topics

KODEKSI I SJELLJES SË PRINDËRVË PËR MËSIMIN ME PRANI FIZIKE DHE NË DISTANCË

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВА ЗА РОДИТЕЛИ

Previous Kodeks i sjelljes online – nxënës / Кодекс на однесување онлајн-ученик
Next Kodeks i sjelljes së nxënësve gjatë hyrjes dhe daljes / Кодекс на однесување на учениците при влез и излез