Dokumente / Документи

Programi vjetor për punë / Годишна програма за работа

Programi vjetor për ekskurzione / Годишна програма за екскурзии

Raporti vjetor për punë / Годишен извештај за работа

Rregullore / Правилник

Kodeks / Кодекс

Statistikë (numri i nxënësve, nota mestare) / Статистика (број на ученици, средна оценка)

Statuti / Статут

Vendime / Shpallje

  • Së shpejti..

Të tjera / Други

Financa / Финансии

Qasje e lirë në informacion / Слободен пристап до информации