Dokumente

Dokumente / Документи

Programi vjetor për punë / Годишна програма за работа

Programi vjetor për ekskurzione / Годишна програма за екскурзии

Raporti vjetor për punë / Годишен извештај за работа

Rregullore / Правилник

Raporti financiar / Финансиски извештај

Statistikë (numri i nxënësve, nota mestare) / Статистика (број на ученици, средна оценка)

Statuti / Статут

Të tjera / Други

Vendime / Shpallje

  • Së shpejti..