• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

Dokumente

Statuti
Rregullore
Vendime / Shpallje
  • Së shpejti..
Programi vjetor për punë
Programi vjetor për ekskurzione
Raporti vjetor për punë
Raporti financiar
Statistikë (numri i nxënësve, nota mestare)
  • Së shpejti..
Të tjera