• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

Dokumente

Dokumente / Документи

Programi vjetor për punë / Годишна програма за работа
Programi vjetor për ekskurzione / Годишна програма за екскурзии
Raporti vjetor për punë / Годишен извештај за работа
Rregullore / Правилник
Raporti financiar / Финансиски извештај
Statistikë (numri i nxënësve, nota mestare) / Статистика (број на ученици, средна оценка)
  • Së shpejti..
Statuti / Статут
Të tjera / Други
Vendime / Shpallje
  • Së shpejti..