Kodeks i sjelljes së nxënësve gjatë hyrjes dhe daljes / Кодекс на однесување на учениците при влез и излез