Misioni dhe Vizioni

MISIONI: Shkolla jonë është mjedisi cili e përkrah zhvillimin individual të nxënësve, i respekton gjinitë, religjionet si dhe përkatësinë e ndryshme të etniteteve. E përkrah ngritjen profesionale të arsimtarëve për realizimin e TIK-ut dhe EKO standardeve të cilat do të mundësojnë mësim cilësor. Ndërmerr aktivitetet për ti mirëmbajtur marrëdhëniet në mes nxënësve, arsimtarëve dhe prindërve.

VIZIONI: Shkolla jonë do të tentojë që puna në shkollë të bazohet në bazë të të drejtave të fëmijëve dhe multikulturalizmit si dhe me përfshirjen e inkluzivitetit  ku çdo fëmijë do të përparojë sipas aftësive individuale dhe zhvillimin e aftësive për të drejtat, obligimet si dhe respektimin e ndërsjellët. Do të mundësojë arsim cilësor duke u bazuar në IKT dhe EKO standardet nëpërmjet të së cilave nxënësit do të mund të fitojnë dituri, aftësi si dhe shkathtësi të cilat janë të nevojshme për funksionim të përditshëm.

QËLLIMET: Përfitimi i diturive të përhershme dhe aplikuese si dhe aftësimi i nxënësve për jetën e mëtutjeshme dhe zhvillimin individual.

 STRATEGJIA: Zgjedhje e paramenduar dhe përdorim i i mjeteve, metodave mësimore dhe qëndrimeve të cilat tek çdo nxënës do të ndikonin si shtysë në ç’do lëmi të zhvillimit të tij individual dhe integrimit të tij në shoqëri.