Kushtet në shkollë

Të dhëna për hapësirat në shkollë

Numri i përgjithshëm i ndërtesave1
Bruto sipërfaqe
Neto sipërfaqe3185 m2
Numri iterreneve sportive1
Numri I kateve3
Numri I klasave28
Numri I hapësirave ndihmëse /
Biblioteka e shkollës1
Mënyra e ngrohjes së shkollësMe nxemje qendrore-vetanake(naftë)