Këshilli i prindërve

Në bazë të Ligjit për Arsimin Fillor (Gazeta Zyrtare e RMV-së. Nr. 161/19) dhe Statutit të Shkollës
Këshilli i prindërve i zbaton këto detyra;

• zgjedh 3 (tre) anëtarë në Këshillin shkollor;
• merr qëndrime rreth propozimeve, mendimeve, qëndrimeve dhe rekomandimeve nga Këshilli shkollor;
• pjesëmarrje aktive në organizimin dhe zbatimin e akcioneve për parandalimin e përdorimit të alkoolit, cigares, drogës, substancave psikotrope dhe dukurive tjera negative në shkollë;
• e përcjell procesin edukativo-arsimor në shkollë;
• jep propozim, mendime për avansim dhe përsosmëri të procesit edukativo-arsimor në shkollë;
• jep mendime për propozim të programit zhvillimor, programën vjetore për punën e shkollës;
• diskutim për raportin e punës së shkollës;
• propozon programe për përmirësimin e standardeve të mësimit;
• jep pëlqimin për propozimet nga drejtori për futjen e standardeve më të larta;
• shqyrton ankesat e prindërve, në lidhje me punën edukativo-arsimore;
• zgjedh përfaqësues në Këshillin e shkollës.
• merr pjesë në vlerësimin e përmbushjes së standardeve për mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional për avancim në titujt mentor dhe këshilltar.
• kryen tjera punë të përcaktuara me status të shkollës;
• kryen dhe tjera punë cilat nuk janë në fushën e organeve e menaxhimit të shkollës dhe përfaqësuesve klasor të prindërve.

Lista e Këshillit të prindërve për vitin shkollor 2021/2022

KlasaEmri I prindit
I-1Nefail Nuhiu
I- 2Adifet Jaja
I-3Ismail Koka
I 4Izmit Nura
I 5Sheriban Ramani
I-6Allmira Musiq
II-1Lejla Miftari
II-2Shenasi Toqi
II-3Lumnije Imeri
II-4Adelina Alii Axhami
II-5Miranda Reci
II-6Selma R. Mandal
III-1Bajram Musliu
III-2Afrim Aliu
III-3Mirvet Halim
III-4Albert Lleshi
III-5Almira Crnovrsan
IV-1Sevdije Ramuko
IV-2Neal Qaili
IV-3Xhelal Mustafa
IV-4Visar Abdullai
IV-5Jasmina Tairi
V-1Sali Alili
V-2Amit Saiti
V-3Isuf Saiti
V-4Mustafa Alili
V-5Nazmije Muratova
VI-1Zekije Memishi
VI-2Ajsun Bela
VI-3Llokman Ibraimi
VI-4Xhemile Ibish
VI-5Goluba Velkova
VII-1Bekim Iseni
VII-2Sali Ramadani
VII-3Bashkim Baftiri
VII-4Mimoza Jonuzi
VII-5Altana Alili
VIII-1Avni Neziri
VIII-2Bekim Jusufi
VIII-3Dilber Rashidi
VIII-4Qashif Bakiu
VIII-5Mersima Ademi
IX-1Muzafer Kruezi
IX-2Enes Elezi
IX-3Mamer Imeri
IX-4Ismet Fakik