Bilansi i të ardhurave dhe shpenzimeve / Биланс на приходи и расходи 2020