• Tel: +389 2 2621 055
  • E-mail: info@hasanprishtina.edu.mk
  • shf.hasanprishtina@yahoo.com

Klasa / Одд VIII

Të dashur nxënës!

Në platformën e shkollës e-learning  i keni mësimet dhe detyrat e dhënë nga arsimtarët.

Tani e tutje do të keni edhe çdo e-mail të arsimtarit ku ju do të mundeni të komunikoni dhe tju dërgoni detyrat e juaja arsimtarëve. Shpresojmë se me këtë komunikim do jemi më afër njëri -tjetrit dhe do ti realizojmë të gjitha qëllimet mësimore.

*** Mos harroni kur të shkruani email, shkruani Emrin dhe Mbiemrin, klasa, lëndën dhe arsimtarin / arsimtaren)

Në kategorinë Curriculum i keni lëndët

Драги ученици!

На училишната платформа e-learning имате лекции и задачи што ги даваат вашите наставници.

Отсега ќе имате и е-пошта на секој наставник каде ќе можете да комуницирате и да ги праќате своите задачи до наставниците. Се надеваме дека со оваа комуникација ќе бидеме поблиску едни до други и ќе ги постигнеме сите цели за учење.

*** Запомнете кога пишувате е-маил, напишете Име и презиме, одделение, предмет и наставник

Во категоријата Curriculum ги имате предметите

klasa.8@hasanprishtina.edu.mk

Aferdita  Xhaferi-Daut                                       Gjeografi / Histori

aferdita.xhaferi@hasanprishtina.edu.mk

Ajnur Dauti                                                         Gjuhë shqipe

ajnur.dauti@hasanprishtina.edu.mk

Arsim Leskovica                                                 Gjuhë shqipe / Gjuhë maqedone

arsim.leskovica@hasanprishtina.edu.mk

Besa Luzha                                                        Gjeografi

besa.luzha@hasanprishtina.edu.mk

Blerim Daut                                                          Gjeografi

blerim.daut@hasanprishtina.edu.mk

Dije Ejupi                                                          Gjuhë angleze

dije.ejupi@hasanprishtina.edu.mk

Eniser Nuredini                                                  Informatik

eniser.nuredini@hasanprishtina.edu.mk

Yljana Abazi                                                         Matematikë

yljana.abazi@hasanprishtina.edu.mk

Ferdi Baftija                                                       Histori / Arsim qytetar

ferdi.baftija@hasanprishtina.edu.mk

Gzim  Ibraimi                                                      Matematikë

gzim.ibraimi@hasanprishtina.edu.mk

Gezim Osmani                                                     Ars. fizik dhe shëndetësor

gezim.osmani@hasanprishtina.edu.mk

Hidajete Arifi                                                            Gjuhë maqedone

hidajete.arifi@hasanprishtina.edu.mk

Fluturije Xhila-Shej                                                Gjuhë angleze

fluturije.xhila@hasanprishtina.edu.mk

Ilir Sopaj                                                         Arsim figurativ

ilir.sopaj@hasanprishtina.edu.mk

Lulieta Iseni                                                          Biologji

lulieta.iseni@hasanprishtina.edu.mk

Mevlut Bajrami                                                     Shkenca natyrore / Kimi

mevlut.bajrami@hasanprishtina.edu.mk

Nesrin Nuredini                                                  Njohja me religjionet / Etikë

nesrin.nuredini@hasanprishtina.edu.mk

Nuran Limani                                                       Etika e religjioneve

nuran.limani@hasanprishtina.edu.mk

Sanije Latifi                                                          Fizik

sanija.latifi@hasanprishtina.edu.mk

Semie Islami                                                        Ars. fizik dhe shëndetësor

semie.islami@hasanprishtina.edu.mk

Siana  Nesimi                                                      Gjuhë shqipe

siana.nesimi@hasanprishtina.edu.mk

Sihana Ajrulla                                                       Gjuhë frënge

sihana.ajrulla@hasanprishtina.edu.mk

Valon Suma                                                         Arsim muzikor

valon.suma@hasanprishtina.edu.mk

Xhelal Ramadani                                                Matematikë

xhelal.ramadani@hasanprishtina.edu.mk

Arun Neziri                                                        Shkenca natyrore / Inovacione / Хемија

arun.neziri@hasanprishtina.edu.mk

Sezgin Shakir                                                        Gjuhë maqedone

sezgin.shakir@hasanprishtina.edu.mk

Благица Михајлова                                             Природни науки / Биологија

blagica.mihajlova@hasanprishtina.edu.mk

Филип Христовски                                            Музичко образование

filip.hristovski@hasanprishtina.edu.mk

Ленче Мелевска                                               Македонски јазик

lence.milevska@hasanprishtina.edu.mk

Irjeta Isaki                                                           Албански јазик (изборен)

irjeta.isaki@hasanprishtina.edu.mk

Марија Лотиќ                                                       Физичко и здр. Обр.

marija.lotiq@hasanprishtina.edu.mk

Моника Неделковска                                        Етика на религија / Етика

monika.nedelkovska@hasanprishtina.edu.mk

Силвија Митевска                                               Математика

silvija.mitevska@hasanprishtina.edu.mk

Валентина Фидановска                                           Географија

valentina.fidanovska@hasanprishtina.edu.mk

Виолета Пајазит                                                    Француски јазик

violeta.pajazit@hasanprishtina.edu.mk

Живка Лакташ                                                    Историја

zivka.laktas@hasanprishtina.edu.mk

Биљјана Кукунесоска                                          Јаз. Кул. На Бошњаците

biljana.kukunesoska@hasanprishtina.edu.mk

Севинч Ајвазовски                                             Англиски јазик

sevinc.ajvazovski@hasanprishtina.edu.mk