Услови во училиштето

Податоци за простории во училиштето

Вкупен број на училишни згради 1
Број на подрачни училишта /
Бруто површина  
Нето површина 3185 m2
Спортски терен 1
Број на катови 3
Број на училници 28
Број на помошни простории /
Училишна библиотека 1
Начин на загревање на училиштето Централно сопствено греење (нафта)