Совет на родители

Врз основа на Законот за основното образование (Службен весник на РСМ, број 161/19) и Статутот на Основното општинско училиште “Хасан Приштина”
Член 17
Совет на родителите ќе ги врши следните работи:
• избира 3 (три ) члена во Училишниот одбор;
• зазема ставови по предлозите, мислењата, ставовите и препораките на Одборите на родителите;
• активно учество во организирање или спроведување на акциите за спречување на употреба на алкохол, пушење, дрога, психотропни супстанци и други негативни појави во училиштето;
• го следи воспитно – образовниот процес во училиштето;
• дава предлози, мислења за унапредување и усовршување на воспитно – образовниот процес во училиштето;
• дава мислење за предлогот на програмата за Развој на основното училиште и за Годишната програма за работа на училиштето;
• расправа за извештајот за работата на училиштето;
• предлага програми за подобрување на стандардите за наставата;
• дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди;
• разгледува жалби на родителите во врска со воспитно -образовната работа;
• учествува во оценувањето на исполнетоста на стандардите за наставниците и стручните соработници за напредување во звања ментор и советник
• врши други работи утврдени со Статут на училиштето;
• врши и други работи кои не се во делокругот на органите на управување на училиштето и Одборите на родителите.

Список на Советот на родители за учебната 2021/2022 година

Одд.Име на родител
I-1Нефаил Нухиу
I- 2Адифет Јаја
I-3Исмаил Кока
I 4Измит Нура
I 5Шерибан Рамани
I-6Алмира Мусиќ
II-1Лејла Мифтари
II-2Шенаси Тоќи
II-3Лумније Имери
II-4Аделина Алии Аџами
II-5Миранда Речи
II-6Селма Р. Мандал
III-1Бајрам Муслиу
III-2Африм Алиу
III-3Мирвет Халим
III-4Алберт Леши
III-5Алмира Црновршан
IV-1Севдије Рамуко
IV-2Неал Ќаили
IV-3Џелал Мустафа
IV-4Висар Абдуллаи
IV-5Јасмина Таири
V-1Сали Алили
V-2Амит Саити
V-3Исуф Саити
V-4Мустафа Алили
V-5Назмије Муратова
VI-1Зекије Мемиши
VI-2Ајсун Бела
VI-3Локман Ибраими
VI-4Џемиле Ибиш
VI-5Голуба Велкова
VII-1Беким Исени
VII-2Сали Рамадани
VII-3Башким Бафтири
VII-4Мимоза Јонузи
VII-5Алтана Алили
VIII-1Авни Незири
VIII-2Беким Јусуфи
VIII-3Дилбер Рашиди
VIII-4Ќашиф Бакиу
VIII-5Мерсима Адеми
IX-1Музафер Круези
IX-2Енес Елези
IX-3Мамер Имери
IX-4Исмет Факиќ